ALGEMENE VOORWAARDEN

I  ARTIKEL 1: DEFINITIES

Actie: de aanbieding aan het (potentiële) lid. Contractduur en prijs wijken af van de standaard aanbiedingen van ProGym.

Administratiekosten: een bedrag welke wordt doorberekend bij een niet tijdige betaling.

Afwezigheid: het niet kunnen sporten om welke reden dan ook.

Contributie: maandelijks bedrag van het lidmaatschap.

Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar of ouder. Deelnemers vanaf 14 jaar tot en met 15 jaar mogen uitsluitend gebruikmaken van de sportfaciliteiten van de sportschool onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar en ouder. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 17 jaar kunnen zich inschrijven met een handtekening van een ouder.

Inschrijfkosten: inschrijfgeld wat wordt berekend bij een inschrijving.

Lidmaatschap: het abonnement dat een deelnemer aangaat.

Lockers: kluisje waar het lid zijn eigendommen kan opbergen.

Opzegtermijn: één volledige incasso maand welke ProGym van het lid nog incasseert.

Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding, van ProGym kan worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.

 

ARTIKEL 2: AANMELDING

Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar of ouder, die het lidmaatschap aangaat met ProGym. Aanmelding voor een lidmaatschap geschiedt door het inschrijfformulier op de ProGym website volledig in te vullen, te verzenden en is daarna officieel lid geworden. Aanmelding kan ook plaatsvinden via de balie in de sportschool van ProGym. Tot 18 jaar moet het inschrijfformulier mede-ondertekend zijn door de ouder.

Het lid ontvangt bij inschrijving een ledentag. De ledentag geeft toegang tot de sportschool. De ledentag is strikt persoonlijk en het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledentag.

Het lid kan na aanmelding direct sporten bij ProGym. Het lid is bij aanmelden inschrijfkosten verschuldigd van € 25. Bij acties van ProGym kan sprake zijn van geen of lagere inschrijfkosten.

Bij inschrijving is het verplicht een mailadres op te geven. ProGym voert al haar correspondentie met haar leden via de mail. Bij verandering van emailadres of andere gegevens, is het de verantwoordelijkheid van het lid om dit tijdig door te geven aan een medewerker van ProGym.

Jongeren tot 18 jaar mogen geen gebruik maken van de zonnebank.

 

ARTIKEL 3: TOEGANG SPORTSCHOOL, PERSOONSGEGEVENS EN OPENINGSTIJDEN

Als het lid zich heeft ingeschreven, worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Door aanmelding bij ProGym via inschrijving via de website en/of via de balie in de sportschool machtigt de deelnemer ProGym, om de contributie d.m.v. automatische incasso maandelijks te incasseren.

Persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt. ProGym is uitsluitend gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met de leden. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de door ProGym aan het lid verstrekte ledentag, kan een vervangende pas tegen betaling van € 5,- worden verkregen. De ledentag is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht.

ProGym behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de sportschool gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.

 

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

Het lidmaatschap wordt aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een contractperiode van 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden of 24 maanden. De abonnementskosten worden maandelijks geïnd via automatische incasso.

Het lidmaatschap kan worden beëindigd per datum waarop het lidmaatschap contractueel afloopt. De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd van het lidmaatschap schriftelijk plaats te vinden via het opzegformulier, te verkrijgen bij de balie van de sportschool van ProGym.
Bij een eerdere opzegging dan waarop het lidmaatschap eindigt, blijft het lid het maandelijkse abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract. Elke opzegging van het lidmaatschap dient altijd via het Opzegformulier gedaan te worden. Dit formulier is beschikbaar op de ProGym Fitnessclub. Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van ProGym.

Alle abonnementen worden, zonder opzegging na een contract periode automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
Zolang geen opzegging via het opzegformulier is gedaan loopt het lidmaatschap automatisch door.

ProGym behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is opeisbaar.

Het maandelijkse abonnementsgeld van de eerste maand en het eenmalige inschrijfgeld wordt geïncasseerd via automatisch incasso. Voor alle resterende maanden van het contract wordt het maandelijkse abonnementsgeld eveneens via automatisch incasso gedaan en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag door storneren wordt de incasso bij de volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien de verschuldigde betaling ook dan niet ontvangen is, zal een aanmaning worden verzonden waarbij €10,- administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Na twee herinneringen krijgt het lid vijf werkdagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder. 

De ledentag wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan en het lid mag gedurende die periode niet van de sportfaciliteiten gebruik maken. Correspondentie over achterstallige betalingen vindt plaats via de mail.

Bij het afsluiten van extra diensten, zoals een zonnebank of trainingsondersteuning, is de contractduur gelijk aan de contractduur van het lidmaatschap, maar kan tussentijds beëindigd worden. De opzeggingstermijn is 1 kalender maand.

Artikel 4.1 Tienerfitness
In de maanden Juli en Augustus zullen er geen tienerfitness trainingen gegeven worden. 
De twee maanden dat je niet hebt kunnen sporten worden achter het abonnement geplakt.

ARTIKEL 5: WIJZIGING: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG. VOORWAARDEN

ProGym behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. Tevens behoudt zij zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen. 

Een keer per jaar, per 1 januari mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen. Tenzij de tarief verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

Voor acties en/of speciale aanbiedingen zijn de voorwaarden na te vragen bij de sportschool van ProGym. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. De actiemaanden worden altijd na verloop van het abonnement toegepast tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 5A: LANGDURIGE AFWEZIGHEID (VAKANTIE, BLESSURE E.D.)

Bij langdurige afwezigheid, tenminste langer dan 14 dagen aaneengesloten, is er een mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk over te dragen aan iemand die geen lid is bij ProGym. Deze persoon moet door het lid, die gebruik wil maken van deze regeling, aangemeld worden bij een medewerker van ProGym, Dit moet tenminste voor aanvang van de afwezigheidsperiode. De medewerker van ProGym bepaalt of de periode en/of reden van afwezigheid binnen deze regeling valt. De financiële verplichting blijft op naam van het originele (ziek gemeld) lid.
Als het lid, dat zich ziek meldt, geen gebruik maakt van bovenstaande regeling dan betaalt het lid gedurende de ziekteperiode, gewoon abonnementsgeld. Bij beter melding wordt de totale periode van afwezigheid berekend. De in deze periode betaalde abonnementsgelden worden vervolgens met het toekomstige abonnementsgeld verrekend.

 

ARTIKEL 6: OMZETTING/OPZEGGING

Bij omzetting van een abonnement is de ingangsdatum van het nieuwe abonnement de datum van afloop van het huidige abonnement.

 

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van alle faciliteiten van ProGym is geheel voor eigen risico van het lid.

ProGym en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Daarnaast aanvaardt ProGym geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Wel biedt ProGym gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. De kosten van een ProGym cijferslotje zijn eenmalig €6,50,- euro. Het gebruik van een eigen slotje is ook toegestaan.

ProGym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of een ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein buiten de sportschool van ProGym.

Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van ProGym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

ARTIKEL 8: KLACHTENBEHANDELING

In geval van klachten kan het lid altijd terecht bij Progym (via de mail of via de balie van de sportschool). ProGym zal zorgdragen voor een goede afwikkeling van de klacht.

 

ARTIKEL 9: SLOT

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van ProGym en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. ProGym is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die een lidmaatschap bij ProGym heeft lopen. De algemene voorwaarden en de huisregels van ProGym staan op de website en zijn tevens te allen tijde bij de balie van ProGym op te vragen.