ALGEMENE VOORWAARDEN

 ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Actie: de aanbieding aan het (potentiële) lid. Contractduur en prijs wijken af van de standaard aanbiedingen van ProGym.

1.2 Stornokosten: een bedrag welke wordt doorberekend bij een niet tijdige betaling.

1.3 Administratiekosten: een bedrag welke wordt doorberekend bij de eerste betalingsherinnering.

1.4 Afwezigheid: het niet kunnen sporten om welke reden dan ook.

1.5 Periode van 4 weken: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen.

1.6 Contributie: het bedrag van het lidmaatschap dat je per 4 weken moet betalen.

1.7 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar of ouder.

1.8 Inschrijfkosten: inschrijfgeld wat wordt berekend bij een inschrijving.

1.9 Lidmaatschap: de overeenkomst die wordt aangegaan tussen jou en ProGym door inschrijving.

1.10 Lockers: kluisje waar het lid zijn eigendommen kan opbergen.

1.11 Opzegtermijn: één volledige incassoperiode van 4 weken welke ProGym van jou incasseert wanneer je jouw lidmaatschap hebt opgezegd.

1.12 Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding, van ProGym kan worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.

ARTIKEL 2: AANMELDING

2.1 Je kan lid worden van ProGym als je je inschrijft via het inschrijfformulier op de website of via een inschrijfformulier aan de balie bij ProGym.

2.2 Na aanmelding kan je direct komen sporten bij ProGym.

ARTIKEL 3: TOEGANG SPORTSCHOOL, PERSOONSGEGEVENS EN OPENINGSTIJDEN

3.1 Wanneer je je hebt ingeschreven, worden jouw persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.

3.2 Na inschrijving ontvang je je ledentag en deze is strikt persoonlijk.

3.3 Jouw toegang tot ProGym wordt gecontroleerd door middel van het scannen van jouw ledentag.

3.4 Indien je je tag kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, dien je een nieuwe pas aan te schaffen. Dit kan op de Club. Hierdoor wordt een oude pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt € 10,-. Deze vergoeding dient direct te worden voldaan op de club waarna de nieuwe pas geactiveerd wordt. 

3.5 Door je in te schrijven bij ProGym en de eerste betaling te voldoen, geef je ProGym de machtiging om de contributie doormiddel van automatische incasso te incasseren.

3.6 Persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt.

3.7 ProGym heeft toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie.

3.8 Wanneer je incheckt bij ProGym wordt er voor controle een foto van jou afgebeeld. Deze is bedoeld en alleen zichtbaar voor een ProGym medewerker.

3.9 Wanneer je jonger dan 18 jaar bent heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger om te kunnen inschrijven bij ProGym.

3.10 Fitnessen 14 jaar tot 16 jaar alleen mogelijk onder begeleiding van een volwassenen. Of een van de ouders / voogd een akkoord verklaring invult dat het kind alleen mag sporten zonder toezicht.

3.11 Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct bij ProGym te worden doorgegeven.

3.12 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer ProGym kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

3.13 Openingstijden van ProGym zijn te vinden op de website of in de ProGym app. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

4.1 We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tot de fitness en groepslessen tijdens de openingsuren van ProGym.

4.2 Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor:

a. 2 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken.

b. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken.

c. ½ jaar + 2 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken.

d. Flex voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken.

e. Studenten 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken.

4.3 Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot onze ProGym app.

ARTIKEL 5: EXTRA’S

5.1 Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm de volgende verschillende extra’s aan. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden op onze website of is in de club op te vragen.

g. Trainingsondersteuning Basic: voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken.

h.
Trainingsondersteuning Pro: voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken.

i.
Zonnebank: voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken.

5.2 Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. Afmelden voor de extra kan alleen aan de balie bij ProGym met inachtneming van tenminste een volledige incassoperiode gedurende de looptijd van de overeenkomst.

5.3 De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. De kosten van de Extra worden toegevoegd aan je lidmaatschap zodat beide bedragen tegelijkertijd in rekening worden gebracht. Als je een Extra neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je de kosten voor de Extra voor de periode tussen activatie en de eerste dag van de eerstvolgende periode van 4 weken naar rato verschuldigd.

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

6.1 Als je lid wordt bij ProGym brengen wij € 25,00 inschrijfgeld in rekening. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een actie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

6.2 Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

6.3 De betaling van de inschrijfkosten en ook eventuele pro-rata bedragen vindt plaats bij inschrijving door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatsvinden.

6.4 Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan zijn wij genoodzaakt € 2,50 stornokosten in rekening te brengen per mislukte incasso. Bij niet tijdige betaling wordt er bij de eerste betalingsherinnering € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

6.5 Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

 6.6 Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je ledentag worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

ARTIKEL 7: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG. VOORWAARDEN

7.1 ProGym behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen of aan te vullen.

7.2 Wij behouden ons het recht om onze prijzen en tarieven van lidmaatschap en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen.

7.3 Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

7.4 Wij mogen onze tarieven een keer per jaar, per 1 januari verhogen met maximaal 5%. Als wij hiervan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van het lidmaatschap plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Dan heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 8, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst. 

7.5 Voor acties en/of speciale aanbiedingen kan je de voorwaarden na vragen bij ProGym aan de balie.

7.6 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf geen rechten worden ontleend.

7.7 De actieperiodes worden altijd voorafgaand aan het lidmaatschap toegepast tenzij wij anders aangeven. Actieperiodes vallen buiten de contractduur.

7.8 Je kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van de contributie of andere bedragen.

7.9 Wanneer je afwezig bent door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft het niet het recht op enige vermindering daarvan.

7.10 Bij langdurige afwezigheid, tenminste langer dan 14 dagen aaneengesloten, is er een mogelijkheid om recht van toegang tot ProGym tijdelijk over te dragen aan iemand die geen lid is bij ProGym. Deze persoon moet door het lid, die gebruik wil maken van deze regeling, aangemeld worden bij een medewerker van ProGym. Dit moet tenminste een maand vóór aanvang van de afwezigheidsperiode. De medewerker van ProGym bepaalt of de periode en/of reden van afwezigheid binnen deze regeling valt. De financiële verplichting blijft op naam van het originele lid.

ARTIKEL 8: OMZETTING/OPZEGGING

8.1 Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst per 4 weken verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige incassoperiode van 4 weken.

8.2 Wanneer je een omzetting wilt doen is dit alleen mogelijk op het moment dat jouw lidmaatschap afloopt tenzij je jouw lidmaatschap wilt upgraden. Dit kan via het mutatieformulier (deze is verkrijgbaar op de club).

8.3 Bij een upgrade en/of omzetting van jouw lidmaatschap gaat de startdatum per nieuwe incassoperiode in.

8.4 Wanneer je jouw lidmaatschap wilt opzeggen kan dat alleen via het opzegformulier te verkrijgen aan de balie bij ProGym. Deze wordt samen met een medewerker ingevuld.

8.5 Tussentijdse opzegging/bevriezing/ van een lidmaatschap is alleen mogelijk als:

– Je een ander woonadres krijgt verder is dan 25 kilometer (uitgaand van de kortste route) dan ProGym. Dit wordt alleen aangenomen als je een officieel document inschrijving gemeente’ van de nieuwe woonplaats hebt als bewijs. Als dit document door ons is goedgekeurd dien je je lidmaatschap af te kopen. Bij een ½ jaar,1 jaar of 2 jaar lidmaatschap wordt dan je verschuldigde contributie herberekend naar een Flexibel lidmaatschap.

– Wanneer je geen gebruik meer kan maken van jouw lidmaatschap door een blessure of ziekte. Wordt de periode waarin geen gebruik van het lidmaatschap is gemaakt door geïncasseerd en na de contractperiode kosteloos beschikbaar gesteld. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring. De ongebruikte periode gaat in vanaf de dag van schriftelijk ontvangst door Progym en is niet met terugwerkende kracht.

– Wanneer de overheid besluit dat er een verplichte sluitingsperiode plaatsvindt. Wanneer dit het geval is geven wij de optie om jouw lidmaatschap tijdelijk te bevriezen gedurende de maatregel van kracht is. Zodra deze verplichte sluitingsperiode is opgeheven zal jouw lidmaatschap weer automatisch doorlopen. Jouw contractperiode wordt hiermee aansluitend verlengd.

8.6 Wanner je een uitschrijving per e-mail, fax, online chat, social media, telefonische of mondeling verstuurd wordt deze niet in behandeling genomen.

8.7 Als je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, onze huisregels of ongepast gedrag vertoont op aangeven van ProGym medewerkers of clubmanager mogen wij je de toegang tot ProGym ontzeggen en jouw lidmaatschap per direct beëindigen. De beoordeling van dit gedrag is alleen voorbehouden aan ProGym. Wanner je je opnieuw inschrijft bij ProGym geeft dit een gegronde reden om je nieuwe lidmaatschap opnieuw te beëindigen.

8.8 Samen sporten wordt bij ProGym gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de club wordt echter uitsluitend overgelaten aan de Fitness instructeurs van ProGym of aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

8.9 Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je tag te geven, kan ProGym hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan ProGym de overeenkomst beëindigen.

8.10 Wanneer je nog openstaande bedragen hebt staan moeten deze eerst worden voldaan voordat je jouw lidmaatschap kan beëindigen.

8.11 Eventuele tegoeden kunnen niet worden meer gebruikt of overgedragen worden na het beëindigen van het lidmaatschap.

ARTIKEL 9: WIJZIGING GROEPSLESSEN

9.1 Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

9.2 In de maanden Juli en Augustus zullen er geen tienerfitness trainingen gegeven worden. 
Deze maanden worden achter het abonnement aangesloten.

9.3 Van onze groepslessen mag je binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken. Alleen leden vanaf 16 jaar en ouder mogen deelnemen aan de groepslessen. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). De groepslessen van ProGym dienen dan gereserveerd te worden maximaal 24 uur van tevoren via onze ProGym app.

ARTIKEL 10: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Het gebruik maken van alle faciliteiten van ProGym is geheel op eigen risico.

10.2 ProGym en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze club, en/of bij het gebruik van onze apparatuur met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van ProGym.

10.3 We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen. ProGym stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. ProGym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,verlies of diefstal van je eigendommen.

10.4 De lockers moeten worden afgesloten met een slotje. De kosten van een ProGym cijferslotje zijn eenmalig €6,50. Het gebruik van een eigen slotje is toegestaan.

10.5 Het is niet toegestaan lockers bezet te houden wij zijn gemachtigd om na sluiting de overgebleven slotjes open te knippen zodat de volgende dag de lockers weer bruikbaar zijn.

10.6 Fitness kan risico’s met zich meebrengen. Wanneer je gebruik maakt van onze faciliteiten ben je zelf verantwoordelijk om te weten wat je aan kunt. Het gebruik van de faciliteiten is je eigen risico. Bij twijfel over je fysieke conditie raden we je aan een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van trainen is.

10.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van ProGym.

10.8 Jij bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan onze eigendommen, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld aan jou is te wijten.

10.9 Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnamen van personeel of leden zonder toestemming te maken en te publiceren.

 ARTIKEL 11: KLACHTENBEHANDELING

11.1 Indien je klachten hebt vinden we dat erg jammer, maar we horen dat uiteraard graag. Je kunt dan altijd terecht bij ProGym via de mail of aan de balie.

11.2 Wij vragen hierbij om jouw NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. Wij zullen dan zorgen voor een goede afwikkeling van de klacht.

 ARTIKEL 12 SLOT  

12.1 Door inschrijving verklaar je de algemene voorwaarden en huisregels te kennen, te accepteren en hiernaar te handelen.

12.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van ProGym vind je op de website en je kunt ze bij de balie van ProGym opvragen.